การผลิตบัณฑิต | การบริการวิชาการแก่สังคม | การทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูระดับปฐมวัย ครั้งที่ 1
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2552 เวลา 9.00-17.00 น.
ณ ห้อง 602 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง (อาคาร 3) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูระดับปฐมวัย ครั้งที่ 1 นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความร่วมมือแก่โรงเรียน 2 แห่ง คือ โรงเรียนสาธิตพัฒนา และโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีขอบข่ายครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร การนิเทศการสอน และการพัฒนาครูระดับปฐมวัย

การอบรมในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะเพิ่มศักยภาพครูระดับปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตพัฒนา และโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ให้สามารถจัดการดูแลและจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาและมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละคนที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยด้วยพื้นฐานเดียวกัน การอบรมใช้เวลารวม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-20 มีนาคม 2552 เวลา 9.00-17.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ และนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตลอดจนวิทยากรภายนอก เป็นผู้ให้การอบรม มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 48 คน เป็นผู้บริหารและอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตพัฒนา จำนวน 36 คน และผู้บริหารและอาจารย์จากโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จำนวน 12 คน

เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย
การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย โดย อ.ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ และนิสิตปริญญาเอก น.ส.นิสิตา อยู่อำไพ
การพัฒนาสุนทรียะสำหรับเด็กปฐมวัย โดย อ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ และนิสิตปริญญาเอก น.ส.มานิตา ลีโทชวลิต
พัฒนาการและการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย และการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดย ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ และนิสิตปริญญาเอก ได้แก่ น.ส.กันตวรรณ มีสมสาร และ น.ส.แสงโสม กชกรกมุท
การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดย รศ.ดร.น้อมศรี เคท และ อ.ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ และนิสิตปริญญาเอก นางศศิธร จันทมฤก
การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย โดย รศ.ดร.น้อมศรี เคท และอ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ และนิสิตปริญญาเอก น.ส.มานิตา ลีโทชวลิต
สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย: สื่อเพื่อสอน สื่อเพื่อการเล่นของเด็ก โดย ผศ.เอื้อพร สัมมาทิพย์ และอ.ดร.อัญญมณี บุญซื่อ
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดย อ.ดร.นฤมล เนียมหอม และนิสิตปริญญาเอก น.ส.นิสิตา อยู่อำไพ
การนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ: การออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ โดย ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ และอ.สุกัญญา กาญจนกิจ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร
การนำแนวคิดสู่การปฏิบัติในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์

บรรยากาศการลงทะเบียน
  รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
ประธานคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ อบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคร

ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ บรรยายเรื่อง พัฒนาการและการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย

อ.ดร.นฤมล เนียมหอม
บรรยายเรื่อง การประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัย
รศ.ดร.น้อมศรี เคท บรรยาย
เรื่องการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
รศ.ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร บรรยายเรื่อง สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางสมอง
อ.ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ อธิบายมโนทัศน์เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ปริมาตร

ผศ.เอื้อพร สัมมาทิพย์
และอ.ดร.อัญญมณี บุญซื่อ
บรรยายเรื่องสื่อ
สำหรับเด็กปฐมวัยบรรยากาศการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย
ครูโรงเรียนสาธิตพัฒนาสาธิต
การสอนเรื่อง แม่เหล็กสำหรับเด็กระดับอนุบาล 3
บรรยากาศการเรียนรู้
ในชั่วโมงคณิตศาสตร์
ภาพวาดนักวิทยาศาสตร์
ในความคิดของครู

ผ่อนพักตระหนักรู้ก่อนเริ่มเข้าสู่การเรียนรู้ในช่วงบ่าย

รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาครูระดับปฐมวัย พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม
 
วิทยากร ผู้บริหาร และครูระดับปฐมวัยที่เข้ารับการอบรม