การผลิตบัณฑิต | การบริการวิชาการแก่สังคม | การทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรม
คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับพระราชทานเข็ม สธ.โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้พัฒนาการจัด
การเรียนการสอนแก่โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยจัดอบรมครูไปเมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ผลการทำงานของคณาจารย์และนิสิตระดับ
ดุษฎีบัณฑิตในครั้งนั้นทำให้ได้รับพระราชทาน เข็ม สธ. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552
คณาจารย์และนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตปลื้มปิติและสำนึกใน พระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

บรรยากาศในศาลาประสานใจ ที่ ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ และนิสิตระดับปริญญาโท
ร่วมกันจัดขึ้น โดยส่วนหนึ่งเป็นผลงานศิลปะของเด็กๆ ที่สัมพันธ์กับนิทานเรื่อง
“ควายเฒ่ากับเจ้าเอี้ยง” นิทานที่เด็กๆ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 แสดงถวายพระเทพฯ


รายชื่ออาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับพระราชทานเข็ม สธ.โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ

วันที่ 8 มิถุนายน 2552

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

คณาจารย์ฝ่ายบริหาร อดีตและปัจจุบัน

1

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล

อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์

3

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี

คณบดีคณะครุศาสตร์

4

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง

อดีตรองคณบดีคณะครุศาสตร์

5

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรุทธ์  สุทธจิตต์

อดีตรองคณบดีคณะครุศาสตร์

6

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธ์  สุวรรณมรรคา

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบกุล  พฤกษะวัน

ผู้ประสานงานโครงการ

คณาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

7

รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์

 

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ  เหมชะญาติ

 

9

อาจารย์ ดร.ปัทมศิริ  ธีรานุรักษ์  จารุชัยนิวัฒน์

 

10

อาจารย์ ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ

 

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอื้อพร  สัมมาทิพย์

 

นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

12

นางศศิธร  จันทมฤก

 

13

นางสาวกันตวรรณ  มีสมสาร

 

14

นางสาวแสงโสม  กชกรกมุท

 

15

นางสาวนิสิตา  อยู่อำไพ