หัวข้องานวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา 2073786  เอกัตศึกษา ค
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2547 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (แผน ข) รุ่นที่ 1 (จำนวน 28 คน)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวชฎาธาร  ต่อโชติ
4584285027
การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก
ออทิสติกระดับปฐมวัยในศูนย์เด็กพิเศษโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
นางสาวธนพร  สุคนธพันธ์
4584290027
ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการเรียนรวมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนอนุบาลศันสนีย์
นางสาวพรเพ็ญ  มานะสมบูรณ์
4584299827
การศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
กระบวนการคิดที่เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติระดับอนุบาล
นางสาวพิชยา  อ่อนช้อย
4584301327
การศึกษาปัญหาและความต้องการของครอบครัวที่มีเด็กพิเศษ
อายุระหว่าง 3-6 ปี ในเขตกรุงเทพฯ


อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อุดมลักษณ์  กุลพิจิตร
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางณัฐกา  สุทธิธนกูล 4584288927 ผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการรับรู้รูปร่าง
และรูปทรงสำหรับเด็กวัยเตาะแตะ
นางสาวปัทมา  เหรียญทอง 4584297527 การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีบุตร
อยู่ในระดับปฐมวัย
นางพรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก 4584298127 การใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะทางการคิด
ของเด็กระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
นางสันธนี  เดชานิพนธ์ 4584309427 การใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยในการซ่อมเสริมและ
เสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กที่มี ความบกพร่องในการเรียนรู้
(Specific Learning Disabilities)


อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วรวรรณ  เหมชะญาติ
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวกมลรัตน์  ขัตติยกุลวานิช
4584281427
การศึกษาสภาพและปัญหาของครูอนุบาลที่ใช้แนวการสอนแบบโครงงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แบบโครงงานในระดับอนุบาล
นางสาวจุฬาลักษณ์  สุขกรณ์
4584284327
การมีส่วนร่วมในการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองโรงเรียนสองภาษา (ลาดพร้าว)
นางสาวนภาวรรณ  นักเคน
4584292327
พัฒนาการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยท่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานประกอบการทำสมุดเล่มเล็ก
นางสาวรัตศนา  รื่นอารมณ์
4584305927
การพัฒนาการทางสังคมของเด็กอนุบาลที่พูด 2 ภาษา


อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.อรชา  ตุลานันท์์
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวบุษกร เลิศวีระศิริกุล
4584295227
ศึกษาผลของการเล่านิทานโดยใช้หนังสือภาพประกอบต่อพฤติกรรม
รักการอ่านในเด็กอนุบาล
นางสาวบุษราคัม  สกุลกลจักร
4584296927
การพัฒนาโปแกรมการสอนการคาดคะเนด้วยปริศนาคำทาย  
เพื่อส่งเสริมทักษะการคาดคะเนสถานการณ์ ของเด็กอนุบาล
นางสาวแสงวิไล  จารุวาที
4584313927
ความสามารถในการใช้ภาษาของเด็กอนุบาลปีที่ 1
ที่พ่อแม่อ่านนิทานให้ฟังทุกวัน
นางสาวศิรินพร  สันติเมทนีดล
4584306527
การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้ปกครองและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน


อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.สุกัญญา  กาญจนกิจ์
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวฐิฎินาถ พรหมจรรย์
4584287227
การจัดการชั้นเรียนระดับชั้นปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
นางนนทิยา พ่วงกลัด
4584291727
การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนราชินี  พุทธศักราช2547
นางสาวศิริวรรณ ชวาลา
4584308827
ศึกษาความมั่นใจในตนเองของเด็กปฐมวัยจาการจัดกิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์ด้านการปั้น
นางสาวอรรัตน์  จีระวัฒนรักษ์
4584314527
การนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมยามว่างหลังเลิกเรียนสำหรับเด็กอนุบาล 1-3 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา


อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ดวงเดือน  อ่อนน่วม
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวจิดาภา  เตชะพานิชกุล
4584283727
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนา
ทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมเอกชน เขตบางแค กรุงเทพฯ
นางสาวภัทรศยา  อุดมสันต์
4584303627
ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนวัดเทวราชกุญชร
ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลชั้นที่2
นางสาวสุมาลี  แหยมประสงค์
4584311627
การศึกษาความสอดคล้องระหว่างความต้องการของ
ผู้ปกครองกับสภาพที่แท้จริงของโรงเรียนนารีนิรมล


อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.น้อมศรี  เคท
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวนฤมล  ผโลศิลป์
4584293027
การศึกษาสภาพและปัญหาจัดการศึกษาและเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ในสถานรับเลี้ยงเด็กของกระทรวงการต่างประเทศ
นางสาวพิชญ์รัตน์  แสงเดช
4584300727
ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย 0-4 ปี ด้วยการใช้ดนตรีและศิลปะ
นางสาวสุผกา  ชอบไพบูลย์
4584310027
การศึกษาบทบาทของพี่เลี้ยงเด็กในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก


อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.บุษบง  ตันติวงศ์
รายชื่อนิสิต หัวข้อเรื่อง
นางสาวสุวัชรีพรรณ  จันทร์ตรี
4584312227
ศึกษาความเข้าใจและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางที่เหมาะสมของครูผู้สอน ในโรงเรียนเด็กอนุบาล 
อ.ตากฟ้า  จ. นครสวรรค์
นางสาวพูนศรี  มนตรีพานิชย์
4584302027
การเปรียบเทียบการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่มีผลสัมฤทธิ์
ต่อการพัฒนาการของเด็กในระดับอนุบาลกับการสอนภาษาแบบเดิม