รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์  พูลพัฒน์

วุฒิการศึกษา
ค.บ. เกียรตินิยม (ประถมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (บริหารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Elementary Education), University of North Texas


ผลงานทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร
. จีระพันธุ์ พูลพัฒน์


วิทยานิพนธ์

จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.   พัฒนาการของการบริหารการศึกษาไทย.  วิทยานิพนธ์  ปริญญา
           ครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514. (277 หน้า)
Cheerapan  Bhulpat. Brain Growth Spurts and Plateau Periods in Normal Elementary
           School Pupils
. Doctoral Dissertation, North Texas State University, 1986.    (115 หน้า)


งานวิจัย

จิตติรัตน์  พุกจินดา  จีระพันธุ์  พูลพัฒน์  ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท์  และอัชชา  แสงอัสนีย์.  
           การวิเคราะห์คำพื้นฐานในแบบเรียนภาษาไทย  ระดับประถมศึกษาตอนต้น. 
           คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2520. (181  หน้า)
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  การสอนแบบมอนเตสซอรี่ : การประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตร
           ในโรงเรียนอนุบาลกรแก้ว
. กรุงเทพมหานคร : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ปแมเนจเม้นท์ 
           จำกัด, 2534. (20 หน้า)
อุทุมพร  จามรมาน  และจีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  ระบบ กลไกและประสิทธิภาพของสถานเลี้ยง
           ดูเด็กของภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน. 
โครงการที่ 2  ในชุดโครงการวิจัยเพื่อ
           พัฒนาสถานเลี้ยงดูเด็กของประเทศไทย  ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
           กรุงเทพมหานคร, 2542. (343 หน้า)
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์ และคำแก้ว  ไกรสรพงษ์.  การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดของ
           มอนเตสซอรี่ในบริบทของสังคมไทย
.  กรุงเทพมหานคร : สำนักงาน
           คณะกรรมการ-การศึกษาแห่งชาติ, 2544 (223 หน้า)
น้อมศรี  เคท  และคณะ.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสำหรับสถานศึกษา
           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์-
           มหาวิทยาลัย, 2549. (252 หน้า)
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์ . การศึกษาวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กวัยอนุบาล
           ที่มีประสิทธิผลของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร:
           คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. (183 หน้า)
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์. การแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กวัย 3-5 ปี ของผู้ดูแลเด็ก
           ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
คณะครุศาสตร์
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. (77 หน้า)
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์. การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและการปฏิบัติงาน
           ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามการรับรู้ของผู้ดูแลเด็ก  สังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น.  คณะครุศาสตร์ 
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. (90 หน้า)


รายงานการวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการในประเทศ

อุทุมพร  จารมรมาน  และจีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  ระบบ  กลไก  และประสิทธิภาพของสถาน
           เลี้ยงดูเด็กของภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน. นำเสนอในการประชุมวิชาการ 
           การวิจัยการศึกษา ครั้งที่ 10 (18 – 19 กันยายน, 2546).
รายงานการวิจัยที่พิมพ์ในหนังสือการประชุมวิชาการ  การวิจัยการศึกษาครั้งที่ 10
           (18 – 19 กันยายน, 2546) หน้า 348 – 355. 


รายงานการวิจัยที่นำเสนอในการประชุมนานาชาติ

Jongrak  Krinam, Cheerapan  Bhulpat and Daranee Utairatanakit. Special Education
           for Autistic Children at Kasetsart University Laboratory School.
Paper
           presented at International Conference “Toward Education for All” SEARRAGE,
           19-23 September, 1993,Brunei Darussalam (สรุปผลการวิจัย 3 ปี)  และสรุป
           ผลการวิจัย 5 ปี  นำเสนอที่ National Association of School Psychologists 27th 
           Annual National Convention, March. 21-25, 1995, Chicago, U.S.A. (18 หน้า)
Utumporn  Jamornman  and  Cheerapan  Bhulpat. System, Mechanism and Efficiency
           of Public and Private Child Care Centers in Thailand.
นำเสนอที่ Christchurch
           College of Education, New Zealand  ในการประชุมของ  Pacific Early Childhood
           Education Research Association (PECERA 2nd Conference and Meeting) July
           11 – 14 ,2001. (15 หน้า) วัน/เวลาที่นำเสนอ Thursday July 12, 14.30 – 15.30 น.
Cheerapan  Bhulpat  and Kamkeo Kraisoraphong. Organization of Early Childhood
           Education Based on Montessori Approach.
นำเสนอที่  East China Normal
           University, Shanghai, China. ในการประชุมของ PECERA Third Conference and
           Meeting .,July 23 – 25 ,2002. (20 หน้า) วัน/เวลาที่นำเสนอ  Tuesday July 23,
           15.30 – 16.00 น.
รายการที่ 2 และ 3 ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ Issue and Innovations in Thai Education :  
           A  Collection of Research.
edited by Paitoon  Sinlarat and Siridej  Sujiva, Text
           book and  Academic Document Center, Faculty of education, Chulalongkorn
           University, 2004. (2:50-63,3:1-16)
Worawan Hemchayart and Chreepan Bhulpat. The Development of Kindergarten
           Instructional Model for the Educational Institutes of the Local Organization.
           เป็นผู้ร่วมวิจัยนำผลงานการวิจัยเสนอที่ Seoul, Korea (Chung-Ang University)
           ในการประชุม PECERA (Pacific Early Childhood Education Research
           Association) July 26-29, 2006.วัน/เวลาที่นำเสนอ Friday July 28, 2006, 11:20-
           11.40 น.
Cheerapan Bhulpat. Behavioral Problem Solving of Caregivers for Children Age 3 to
           5 years in Childcare Centers under Local Administrative Organization. Paper
           presented at Pacific Early Childhood Education Research Association, 8th Annual
           Conference “Rethinking Early Childhood Education”, July 4-7, 2007 Hong Kong.
Cheerapan Bhulpat. A Study of the Student Teachers’ Effective Solution of
           Preschoolers’ Misbehaviors. Paper presented at Pacific Early Childhood
           Education Research Association, 9th Annual Conference “Educating Young
           Children in Knowledge-Based Economy” July 7-9 , 2008 at the Faculty of
           Education, Chulalongkorn University, Bangkok,Thailand.|


รายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ

Cheerapan Bhulpat and Kamkeo Kraisoraphong. Organization of Early Childhood
           Education Based on Montessori Approach.  
ตีพิมพ์ใน International  Journal of
           Early Childhood Education Vol 9.No.1 2003, 73-88.
Cheerapan Bhulpat. Behavioral Problem Solving of Caregivers for Children Age 3 to 5
           years in Childcare Centers under Local Administrative Organization, Asia-
           Pacific Journal of Research in Early Childhood Education.
Vol 1 No.1 June, 2008.
           99-116.
Cheerapan Bhulpat. “A study of self and task performance in childcare centres as perceived by
           caregivers under local administrative organizations in Thailand,”   Early Child Development
           and Care
Vol.181, No.2 Issue 2, 2011, 235 – 244


เอกสารประกอบการสอน

จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  เอกสารประกอบการสอน  กศ.321  ประมวลการเรียนและหลักการ
           สอน.
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2521.102 หน้า. (อัดสำเนา).
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  เอกสารประกอบการสอน  กศ.221  หลักสูตรและการสอน.
           คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533.326 หน้า. (อัดสำเนา).


เอกสารคำสอน

จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  เอกสารคำสอนวิชา กศ.221  หลักสูตรและการสอน
           คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.  229 หน้า.  (อัดสำเนา).
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  เอกสารคำสอน กศ.  222  การศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา.
           คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534.  188 หน้า.  (อัดสำเนา).
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  เอกสารคำสอนรายวิชา  2703628  การจัดกระบวนการเรียนการสอน
           เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก.  ภาควิชาประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542, 173 หน้า. (อัดสำเนา).


ตำรา

จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  พัฒนาการของการบริหารการศึกษาไทย  สมัยการปกครองระบอบ
           สมบูรณาญาสิทธิราชย์ พ.ศ.1826 – 2474.  คณะศึกษาศาสตร์ 
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.  73  หน้า.  ( อัดสำเนา ).
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  การสอนแบบมอนเตสซอรี่.  กรุงเทพมหานคร : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป
           แมเนจเม้นท์ จำกัด, 2534. 268 หน้า.
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์. “หน่วยที่ 8 ทักษะการนิเทศด้านวิชาการ” ประมวลสาระชุดวิชาการนิเทศ
           การสอน ในระดับประถมศึกษา หน่วยที่ 8 – 11.  กรุงเทพมหานคร :
           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.  73  หน้า.
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  การสอนแบบมอนเตสซอรี่ : จากทฤษฎีสู่แนวทางนำไปปฏิบัติ
           กรุงเทพมหานคร : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ปแมเนจเม้นท์ จำกัด, 2540.  224 หน้า.
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์. พัฒนาการของการบริหารการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร:
           โรงพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553,284 หน้า.
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  การสอนแบบมอนเตสซอรี่ : จากทฤษฎีสู่แนวทางนำไปปฏิบัติ
           พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด, 2554. 
           224 หน้า.


หนังสือ

จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  การบริหารเวลา.  กรุงเทพมหานคร  :  การเงินการธนาคาร, 2533,
           210 หน้า.
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  การบริหารเวลา. กรุงเทพมหานคร  :  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
           (พว.), 2545.  (101 หน้า)
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  สุขภาพและความปลอดภัย  ทักษะกลไก.  กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
           พัฒนาคุณภาพวิชาการ ( พว. ), 2547 ( 48  หน้า )
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์. ความเข้าใจสำคัญเพื่อการทำงานกับเด็กปฐมวัย.กรุงเทพมหานคร:
           สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2548 (82 หน้า).
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่.
           กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 (78 หน้า).
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์ และ คำแก้ว  ไกรสรพงษ์. คู่มือการสอนแบบมอนเตสซอรี่ : จากทฤษฎีสู่
          แนวทางนำไปปฏิบัติ พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด,
          2554, 184 หน้า


บทความ

จีระพันธุ์  พูลพัฒน์ และคนอื่นๆ. “การศึกษากับสันติภาพ” เยาวชนกับสันติภาพ.  2529.  
           กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ์, 2529, หน้า 41 – 45.
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  “การสอนแบบมอนเตสซอรี่ ”  วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์.  ปีที่ 3 
           ฉบับที่ 2/2529, หน้า 64 – 75.
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์. “การบริหารเวลา” นิตยสารโมเดอร์นออฟฟิศ.  พฤษภาคม 2530 –
           ธันวาคม 2532. (จำนวน 36 ฉบับ)
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  “การเรียนการสอนแบบโรงเรียนสาธิต” รักลูก.  9 (มกราคม, 2535) 
           หน้า 168 – 170.
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  “การบริหารเวลา…ฉบับย่อ” ประชาศึกษา.  46 (มกราคม, 2539)    
           หน้า 21 – 24.
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  “การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย : แนวการจัดประสบการณ์
           สำหรับเด็กปฐมวัย” ประชาศึกษา.  46 ( มิถุนายน, 2539) หน้า 23 – 27.
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์. “ บริหารเวลาด้วยการกำหนดเป้าหมาย” ประชาศึกษา.  46 ( กันยายน, 2539)
           หน้า 24 – 30.
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  “การบริหารเวลา” Who’s Who in Business and Finance. เมษายน
           2540 – สิงหาคม 2540.  (จำนวน 5 ฉบับ)
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  “การสอนแบบมอนเตสซอรี่”  วารสารการศึกษาปฐมวัย.  2 (มกราคม,
           2541) หน้า 37 – 44.
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษาปฐมวัย: ศูนย์พัฒนาเด็ก
           เล็กต้นแบบ” วารสารท้องถิ่นไทย. 1: 5 (มีนาคม, 2548)  หน้า 19-30.
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  “แนวคิดการสอนแบบมอนเตสซอรี่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” วารสารท้องถิ่นไทย.
           2: 16 (กุมภาพันธ์, 2548) หน้า 74-82.
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  “การแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กวัย 3-5 ปี ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์
           พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  วารสารครุศาสตร์
           35:2 (ตุลาคม, 2549), หน้า 30-45.      
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: อีกแนวคิดของการ
           ดูแลและการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย”  วารสารครุศาสตร์ 35:4
           (เมษายน,2550-มิถุนายน,2550), หน้า 48-56.
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  “การศึกษาวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กวัยอนุบาลที่มีประสิทธิผล
            ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”  วารสารครุศาสตร์ 76: 2 (พฤศจิกายน, 2550 –
            กุมภาพันธ์, 2551), หน้า 141-151.


เอกสารทางวิชาการ

จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  “การบริหารเวลา” สาระการศึกษา “การจัดการเรียนการสอน”.
           กรุงเทพมหานคร : กองทุนศาสตราจารย์ ดร.อุบล  เรียงสุวรรณ, คณะศึกษาศาสตร์
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.หน้า 327 – 342.
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์. การจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างไรให้มีคุณภาพ.  เอกสารประกอบการ
           บรรยายในการสัมมนาสภาการศึกษาและคาทอลิก (ประเทศไทย)  ครั้งที่ 27  ประจำปี
           การศึกษา 2541.  38  หน้า (อัดสำเนา).
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์. การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของวอลดอร์ฟ Waldorf 
           Kindergarten, Hildesheim, GERMANY.  ภาควิชาประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.  64  หน้า (อัดสำเนา).
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์. การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของวอลดอร์ฟ  Freie 
           Waldorfschule, Hildesheim, GERMANY.  ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา.
           ภาควิชาประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.  64  หน้า (อัดสำเนา).
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ที่สหพันธ์
           สาธารณรัฐเยอรมัน.  ภาควิชาประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์-
           มหาวิทยาลัย, 2541.  31 หน้า (อัดสำเนา).
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์.  การบริหารเวลา.  สำหรับการสอนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง          
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร : AUGUST ( 1991 ) Communication
           Co., Ltd., 2541 ( 56 หน้า )
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์. แนวการจัดการชั้นเรียนเพื่อเด็กปฐมวัย : มุมมองสำหรับนำไปปฏิบัติ.
           สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ภาควิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา  
           คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ตุลาคม 2547, 23 หน้า ( อัดสำเนา )  เอกสาร
           ประกอบการบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2548.  จำนวน 22 รุ่นๆละ 106 - 120 คน
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์. “โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ” ท้องถิ่นกับการพัฒนาคน. 
           กรุงเทพมหานคร : บริษัทประชุมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2547.  หน้า 82 – 103.
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์. “ความคิดสร้างสรรค์: รวมพลังรังสรรค์ให้แก่เด็ก” นวัตกรรมการจัดการ
           เรียนรู้ตามแนวปฏิบัติการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
           มหาวิทยาลัย, 2549. หน้า 128-147.
จีระพันธุ์  พูลพัฒน์. “ แนวคิดการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori)” รวมนวัตกรรมทฤษฎี
           การศึกษาปฐมวัย สู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สาราเด็ก.2551
           หน้า 33-44.


การบริการทางวิชาการ

1.  วิทยากรบรรยายให้แก่สถาบันต่างๆในหัวข้อหลักๆ ดังนี้

  1. การจัดการทางการศึกษาปฐมวัย
  2. การสอนแบบมอนเตสซอรี่
  3. การบริหารเวลา
  4. งานครู
  5. แนวคิดและแนวปฏิบัติในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

2.  ความร่วมมือทางวิชาการ
              2.1 ในประเทศ

2.1.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ทั้งระบบ

 1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาให้เหมาะกับสภาพท้องถิ่น  โดยใช้ศูนย์การเรียนสำหรับโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมืองภูเก็ต ( ปีการศึกษา 2541 - 2542 )
 2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลเมือง
  ร้อยเอ็ด ( ปีการศึกษา 2543 – 2546 )
 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยของเทศบาล
  นครตรัง ( ปีการศึกษา 2546 – 2548 )
 4. โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนปานุราชของเทศบาล
  เมืองกระบี่ ( ปีการศึกษา 2547 – 2548 )
 5. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)
  โดยร่วมจัดทำคู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 6. พัฒนาบุคลากรตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ปีการศึกษา 2545 – ปัจจุบัน)

2.1.2 ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นคณะกรรมการวิชาการ  คณะที่ 423 มาตรฐานของเล่น สำนักงานมาตรฐาน  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) พ.ศ.2543-พ.ศ.2548

2.1.3 ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นกรรมการในคณะกรรมการ จัดทำหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดภาษาไทย ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เริ่มดำเนินงาน พ.ศ.2547-ปัจจุบัน

2.1.4 ร่วมมือกับโรงเรียนบางกอกพัฒนาในการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนไทยในบริบทนานาชาติ เริ่มปีการศึกษา 2548-ปัจจุบัน

2.1.5 ร่วมในโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์  โดยเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำและพิจารณาหลักสูตร โรงเรียนสาธิตพัฒนาฝ่ายอนุบาล เริ่มปีการศึกษา 2551-ปัจจุบัน

2.1.6 เป็นประธานดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนอนุบาลศิลปาชีพบางไทร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มปีการศึกษา 2551-ปัจจุบัน (คำสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 171/2552)

2.1.7 ร่วมในโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์ โดยเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำและพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนสาธิตพัฒนาฝ่ายอนุบาล 
ปีการศึกษา 2551-2552

2.1.8 เป็นประธานดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนอนุบาลศิลปาชีพบางไทร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2551  (คำสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 171/2552)

2.1.9 คณะทำงานจัดทำร่างมาตรฐานกลางเพื่อการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(คำสั่ง  คณะกรรมการกำกับการจัดการทำมาตรฐานกลางฯ ที่พิเศษ/2552 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

2.1.10 คณะกรรมการพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คำสั่ง  สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ที่  50/2552  ลงวันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.2552)

2.1.11 คณะกรรมการวิชาการในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตามแผนการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  ปีงบประมาณ 2553 ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการดำเนินงานของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2.1.12 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลศิลปาชีพบางไทร
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (จดหมายเชิญที่ อศบ 74/2553 
ลงวันที่  23  พฤษภาคม พ.ศ.2553)

2.1.13 กรรมการบริหารโครงการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2553 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  รับผิดชอบในส่วนของการศึกษาปฐมวัย  ตั้งแต่วันที่
24 เมษายน พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2554

 

2.2 ต่างประเทศ 
ร่วมมือกับ The Copenhagen National Institute for Social Educators นิเทศการสอนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากเดนมาร์กที่ฝึกปฏิบัติงานที่สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนพีระยา – นาวิน ศูนย์อยุธยา ปีละ 2 คน เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 โดยฝึกปฏิบัติงานปีละ 6 เดือน และเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ร่วมมือกับพีระยานุเคราะห์มูลนิธินิเทศนักศึกษาจาก Peter Sabroe Seminariet และ/หรือ Skovtofte National Institute for Social Education จำนวน 2-4 คน ที่มาฝึกปฏิบัติงานที่สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนพีระยา – นาวิน ศูนย์อยุธยา

2.3 ร่วมมือกับนิสิตปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (นอกเวลาราชการ) จัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อให้การบริการพัฒนานักการศึกษาและครู ทางการศึกษาปฐมวัยได้นำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติกับเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม  โดยเป็นบริการแบบให้เปล่า  ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

2.3.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ : ร่วมมือกันรังสรรค์ให้เด็กไทย
           วันเสาร์ที่ 29  สิงหาคม  2549  เวลา  8.00-13.00 น.
           ณ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           ผู้เข้าประชุม  180  คน
2.3.2 การสัมมนาวิชาการ  เรื่อง สร้างจิตสำนึก ผนึกกำลัง ปลูกฝังเด็กปฐมวัยใฝ่ใจเศรษฐกิจพอเพียง
           วันเสาร์ที่  20  กรกฎาคม 2550  เวลา  8.00-12.00 น.
           ณ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           ผู้เข้าประชุม  340  คน 
2.3.3 การสัมมนาวิชาการ  เรื่อง  เรียงร้อยดวงใจสมานฉันท์ รังสรรค์ต้นกล้า ปฐมวัย  สู่หัวใจสันติภาพ
           วันเสาร์ที่  4  สิงหาคม  2550  เวลา 8.00-12.30 น.
           ณ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           ผู้เข้าประชุม  300  คน 
2.3.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  ปฐมวัยรวมพลังลด 1 องศา จิตสำนึกนำพาสู่การปฏิบัติ
           วันเสาร์ที่  5  มกราคม  2551  เวลา  8.00-12.30  น.
           ณ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           ผู้เข้าประชุม  200  คน 
2.3.5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร่วมอาสาพัฒนาคุณธรรม ภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัย
           วันเสาร์ที่  8  สิงหาคม  2552  เวลา 8.00-13.00 น.
           ณ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           ผู้เข้าประชุม  414  คน