รองศาสตราจารย์ ดร.น้อมศรี เคท

วุฒิการศึกษา
ค.บ.(ประถมศึกษา) (จุฬาฯ)
M.Ed. (Elementary Education) (Central State University)
Ph.D. (Elementary Education) (U. of Oklahoma)


ผลงานทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร
. น้อมศรี เคท


ทิศนา แขมมณี, น้อมศรี เคท และวรสุดา บุญยไวโรจน์. การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการทำงาน
           กลุ่มสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา.  ข่าวสารวิจัยการศึกษา 9 ,2 (ธันวาคม 2528 –
           มกราคม 2529): 22-25.

น้อมศรี เคท. การศึกษาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาประถมศึกษา
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 (ธันวาคม 2528 ): 67-76.

น้อมศรี เคท. การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการทำงานกลุ่มสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา.
           ข่าวสารวิจัยการศึกษา 9 ,2(ธันวาคม 2528 -มกราคม 2529): 22-25.

น้อมศรี เคท. ครุศาสตร์จุฬายกเครื่องหลักสูตรอนุบาลวางระบบเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทั้ง 6 ด้าน. ผู้จัดการ
           (24 ตุลาคม 2544): 7.

น้อมศรี เคท. การวิจัยในชั้นเรียนระดับอนุบาล. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2545.

น้อมศรี เคท. คุณภาพหลากหลายที่ได้จากการเรียนรู้คณิตศาสตร์. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           32,3 (มีนาคม-มิถุนายน 2547): 18-28.


งานวิจัย


น้อมศรี เคท. ภาระหน้าที่ของโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียนในเขตชุมชนเมือง
           และเขตชนบท. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.

น้อมศรี เคท. การพัฒนารูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนชั้นเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษา.
          
กรุงเทพมหานคร: การศาสนา, 2527.

น้อมศรี เคท. การศึกษากับการแก้ปัญหาความล้าหลังในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร:
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.

น้อมศรี เคท และคณะ.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสำหรับ
            การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.