อาจารย์ ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก

วุฒิการศึกษา
ค.บ. เกียรตินิยม (การศึกษาปฐมวัย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (พื้นฐานการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ และความชำนาญพิเศษ
การศึกษาปฐมวัย การส่งเสริมพัฒนาการ การผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย


ผลงานทางวิชาการ :
อาจารย์ ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก


อุไรวาส ปรีดีดิลก.  2551.  แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
           2546
.  กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

อุไรวาส ปรีดีดิลก.  2552.  การสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพมหานคร: แปลนสารา.

อุไรวาส ปรีดีดิลก.  2553.  สภาพแวดล้อมอย่างไรเพื่อการเรียนที่ก้าวไกล ใน คู่มือฝึกอบรมปฐมวัย. 
           โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
.  กรุงเทพมหานคร:
           โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.